Viktors Straubs

Par mani:

Klīvlandes klīnikas balva rūjienietim- Dr. Viktoram Straubam  

Klīvlandes Klīnikas rietumu rajona Uzticības padome (Board of Trusties of the Cleveland Clinic Western Region) ziņoja, ka Dr. Viktors Straubs atzīts par Medicīnas pilāru. Šī  atzinība ir augstākais  apbal-vojums, ko piešķiŗ pensionētiem ārstiem, kuŗi izcili darbojušies kādā no Klīnikas slimnīcām. Medicīnas pīlāra (Pillar of Medicine) balvu, godinot par medicīnā ieguldīto mūža darbu, dr. V. Straubam pasniedza  Klīvlandes klīnikā  2008. gada 17. decembrī. Viņš bija viens no sešiem apbalvotajiem  ārstiem, kuŗi strādāja vietējās slimnīcās, pirms tās pievienojās lielajai Klīvlandes klīnikas organizācijai.

Dr. Viktors Straubs 2008. gadā pārkāpa 90 gadu slieksni. Viņš dzimis Feodosijā, Ukrainā, bērnību un agros skolas gadus pavadījis Rūjienā, kur viņa tēvs bijis ārsts. Medicīnas gradu ieguvis Latvijas Universitātes Medicīnas falkultātē. Diplomu saņēmis 1944. gada 31. martā un tūlīt iesaukts Latviešu leģionā, lai ārstētu ievainotos. Viņam palaimējās izkļūt no ielenkuma Jelgavā. Dienās, kad 15. divīzija pārcelta uz apmācībām Rietumprūsijā, dr. V. Straubs saslima ar difteriju, ilgāku laiku uzturējās slimnīcā un tādējādi izvairījās no 1945. gada janvāŗa smagajām kaujām austrumu frontē. Šie ir tikai daži no daudziem laimīgiem gadījumiem, ko V. Straubs atceras, kad viņš izglābis dzīvību kaŗa laikā.

Kaŗam beidzoties, viņš nokļuva  gūstā, sākumā Putlosā, vēlāk Zēdelgemā.  Arī gūstā viņš strādāja savā profesijā, kaut arstēšanas iepējas bija visai primitīvas.  Pēc atbrīvošanas strādāja vairākās bēgļu nometnēs Lībekas un Hamburgas apkaimē, kā arī Lībekas bērnu slimnīcā.  Šai laikā iepazinās un apprecējās ar bērnu slimnīcas māsu  Eriku Hilsmanni. 1950. gadā piedzima meita Brigite. Dr. V. Straubs sešus mēnešus bija kuģa ārsts (Escort Medical Officer) Starptautiskās bēgļu organizācijas dienestā (IRO). Piecas reizes šķērsojis Atlantijas ōkeanu abos virzienos, bet sestajā līdzi ņēma savu ģimeni un ieceļoja ASV uz pastāvīgu dzīvi. Pēc divu gadu prakses Bruklinā, Ņujorkā, nokārtojis Ohaijo pavalsts eksāmenus, 1954. gadā uzsāka privātpraksi Klīvlandē. Starp viņa pacientiem bija daudz latviešu. Papildinot zināšanas un pēc pārbaudījumiem dr. V. Straubs kļuva par diplomētu ģimenes ārstu  (Diplomate of American Board of Family Practice) un par šīs organizācijas biedru  dibinātāju. 1976. gadā viņš izveidoja Ģimenes ārstu apmācību programmu Fairview slimnīcā, līdztekus privātpraksei kļūstot arī par mācībspēku. 1990. gadā  dr. V. Straubs pārtrauca ārstēt slimniekus, bet aizvien bija ģimenes ārstu apmācības padomdevējs. Slimnīcas vadība viņu godināja, atzīstot viņa  ģimenes ārstu apmācības programmas dibinātaja nopelnus. Fairview slimnīcas vestibilā pie sienas ir piestiprināta plāksne ar dr. V. Strauba attēlu.

Kopš 1993. gada dr. V. Straubs ir pensijā, bet par gaŗlaicību nesūdzas.  Septiņas reizes bijis Latvijā, kur satiekas ar skolas un  studiju biedriem,  piedalās ārstu kongresos Rīgā, būdams klausītājs un lektors.  Viņš uzrakstījis  atmiņu  triloģiju. Tās pirmajā daļā „Sava laikmeta liecinieks”,  kas iznāca 2001. gadā,  aprakstī-ta autora bērnība un kaŗa laika piedzīvojumi līdz ieceļošanai ASV.  Otrā daļa „Trīs armijās” iznāca 2003. gadā, trešajā ar nosaukumu „Neziņas gadi” aprakstīti notikumi Putlosas un Zēdelgemas gūstekņu nometnēs, dzīve bēgļu nometnēs un gatavošanās izceļošanai. Dr. V. Straubs visu mūžu apzinīgi pildījis ārsta pienākumus,  kalpojot cietējiem.

Maija Grendze

2009.gadā